Ogarniamy tematy za Ciebie

Oceniamy możliwości

Przewidujemy ryzyko

Rekomendujemy optymalne rozwiązania

Raportowanie i analizy

Podstawą sukcesu raportowania jest jego jasno ustalona koncepcja i struktura. Faza identyfikacji determinuje wydajność całego raportu.

Aktywnie dostosowując się do wymagań Klientów oraz aktualnych uwarunkowań rynkowych, stworzyliśmy zautomatyzowany model finansowy wraz z modułem wyceny, który generuje prognozy finansowe przedsiębiorstw dostarczając zestaw informacji w zakresie rachunkowości zarządczej oraz budżetowania, jako danych niezbędnych do realizacji prognoz, a tym samym pośrednio wdrażania strategii rozwoju przedsiębiorstwa Klienta.

Etapy realizacji usługi
Analiza wstępna
 • Określenie potrzeb informacyjnych oraz wynikających z nich zadań do wykonania
 • Ogólna analiza sposobu działania oraz indywidualnej sytuacji Klienta
 • Zapoznanie się z rozwiązaniami w zakresie dostarczania danych
Organizacja systemu informacyjnego
 • Wypracowanie możliwych rozwiązań
 • Rekomendacja najkorzystniejszego rozwiązania
 • Opracowanie układu raportu i ustalenie zakresu informacyjnego
Określenie powiązań w Grupie
 • Wdrożenie rozwiązań organizacyjnych
 • Kontrola wykonania zadań
 • Prezentacja i wspólne omówienie wyników
Zakres usług
Raporty finansowe i zarządcze
 • Przygotowanie rachunku zysków i strat oraz bilansu za dany okres rozliczeniowy
 • Opracowanie otwartych (nierozliczonych) pozycji zobowiązań i należności z uwzględnieniem przedziałów wiekowych
 • Budżetowanie przychodów i kosztów oraz pozycji bilansowych
 • Raporty zgodne z indywidualną specyfikacją Klienta

 

Analizy finansowe
 • Biznes plan
 • Prognozy finansowe (bilansu, rachunku zysków i strat, przepływów pieniężnych)
 • Przygotowanie zestawień wskaźnikowych w ramach analizy finansowej charakteryzujących efektywność danego kryterium podziału przychodów i kosztów (np. oddziały, zakłady, przedstawiciele, produkty)
Raporty giełdowe / indywidualne raporty finansowe
 • Sporządzanie kwartalnych sprawozdań – bilans, rachunek zysków i strat za kwartał, wybrane dane finansowe z bilansu i rachunków zysków i strat dla raportów na potrzeby NewConnect
 • Sporządzanie informacji finansowych wymaganych w dokumencie informacyjnym
 • Sporządzanie miesięcznych sprawozdań finansowych MRF-01 zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów w sprawie zakresu, trybu i formy oraz terminów przekazywania informacji przez firmy inwestycyjne, banki, o których mowa w art. 70 ust. 2 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, i banki powiernicze wysyłanych do Komisji Nadzoru Finansowego