Ogarniamy tematy za Ciebie

Oceniamy możliwości

Przewidujemy ryzyko

Rekomendujemy optymalne rozwiązania

Obsługa grup kapitałowych

Nasze podejście oparte jest na współpracy z Klientem na każdym etapie życia projektu, co znajduje odzwierciedlenie w zakresie świadczonych przez nas usług.

Jesteśmy przygotowani na zmiany organizacyjne rachunkowości wynikające z rozwoju grup kapitałowych i zapewniamy sporządzanie skonsolidowanych sprawozdań finansowych.

Etapy realizacji usługi
Analiza wstępna
 • Określenie charakteru podporządkowania jednostek tworzących Grupę
 • Określenie przeznaczenia nabytej jednostki
 • Wybór odpowiednich metod konsolidacji
Sporządzenie SF spółek tworzących Grupę
 • Ujednolicenie zasad rachunkowości w Grupie
 • Sporządzenie SF jednostki dominującej i jednostek podporządkowanych
 • Ujęcie i wycena wszystkich pozycji aktywów netto jednostek w wartości godziwej
 • Ustalenie wartości firmy
Określenie powiązań w Grupie
 • Zebranie pełnej dokumentacji konsolidacyjnej
 • Inwentaryzacja rozrachunków między jednostkami powiązanymi
 • Określenie wszelkich powiązań finansowych i handlowych, w celu ich wyłączenia w drodze eliminacji wzajemnych

 

Skonsolidowanie Sprawozdań Finansowych
 • Zestawienie danych finansowych w arkuszach konsolidacyjnych
 • Sporządzenie sprawozdania skonsolidowanego, w tym informacji dodatkowej
 • Współpraca z biegłym rewidentem przy audycie skonsolidowanego SF
Zakres usług
Organizacja procesu przejścia na MSR/MSSF
 • Analiza systemu informacyjnego jednostki
 • Przygotowanie polityki rachunkowości zgodnej z MSR/MSSF i układu sprawozdania finansowego
 • Przeliczenia i wstępne sporządzenie sprawozdania finansowego, integracja zmian

 

Sporządzanie skonsolidowanych sprawozdań finansowych
 • Określenie charakteru podporządkowania jednostek
 • Analiza wszystkich powiązań w Grupie w celu ich wyłączenia
 • Sporządzenie dokumentacji konsolidacyjnej
Organizacja sprawozdawczości jednostek podporządkowanych
 • Rozwiązanie problemów związanych z wyceną i prezentacją danych
 • Przeszacowanie poszczególnych pozycji sprawozdania finansowego, zestawienie i analiza korekt
 • Sporządzenie podstawowych sprawozdań porównawczych

 

Prowadzenie ksiąg rachunkowych
 • Bieżące prowadzenie ksiąg rachunkowych zgodnie z MSR/MSSF
 • Przygotowywanie okresowych sprawozdań finansowych
 • Przygotowywania raportów zgodnie z indywidualną specyfikacją Klienta