Ogarniamy tematy za Ciebie

Oceniamy możliwości

Przewidujemy ryzyko

Rekomendujemy optymalne rozwiązania

Biuro księgowe oferta

Kładziemy szczególny nacisk na wysoką jakość i szybkość pozyskiwania informacji finansowych poprzez wypracowanie unikalnego modelu prowadzenia ksiąg rachunkowych.

Nasze profesjonalne usługi księgowe dają Klientowi możliwość skoncentrowania się na podstawowych funkcjach biznesowych i zwiększaniu zysku, poprzez całkowite przejęcie obowiązków w zakresie księgowości.

Outsourcing usług księgowych, choć nie jest rozwiązaniem nowym, zyskuje na popularności wśród przedsiębiorców różnej skali – od mikroprzedsiębiorstw po globalne korporacje. Decyzja o przekazaniu odpowiedzialności za księgowość firmie zewnętrznej nie jest przypadkowa i podyktowana jest wieloma korzyściami.

Przede wszystkim, księgowość to dziedzina wymagająca specjalistycznej wiedzy i doświadczenia. Przepisy podatkowe, regulacje prawne i standardy rachunkowości są w stałym ruchu. Dlatego też outsourcing pozwala korzystać z usług ekspertów, którzy na bieżąco śledzą wszelkie zmiany i są w stanie dostosować działania firmy do aktualnych wymogów. Dzięki temu przedsiębiorcy mogą czuć się pewnie, wiedząc, że ich sprawy księgowe są w dobrych rękach.

Poza aspektem wiedzy, nie można też przecenić oszczędności czasu. Zarządzanie własnym działem księgowości, rekrutacja odpowiedniej kadry, szkolenia – to wszystko wymaga nakładu czasu i energii. Outsourcing pozwala na eliminację tych zadań, dając przedsiębiorcy przestrzeń do skoncentrowania się na kluczowych dla firmy działaniach.

Outsourcing usług księgowych to także znaczące oszczędności finansowe. Zamiast inwestować w zakup oprogramowania, sprzętu czy szkolenie personelu, firma płaci jedynie za konkretnie wykonane usługi. W dłuższej perspektywie taka strategia przekłada się na mniejsze koszty operacyjne.

Nie można też zapomnieć o dostępie do nowoczesnych technologii. Firmy specjalizujące się w usługach księgowych inwestują w najlepsze dostępne narzędzia i oprogramowanie, aby być konkurencyjnymi na rynku. Korzystając z ich usług, przedsiębiorcy mają dostęp do tych rozwiązań, bez konieczności samodzielnych inwestycji.

Oczywiście, wybór odpowiedniego partnera do współpracy jest kluczowy. Dobra firma outsourcingowa to nie tylko gwarancja profesjonalizmu, ale też partnerstwa opartego na zaufaniu i transparentności. W dobie cyfryzacji i rosnącej konkurencji na rynku, takie partnerstwo staje się nieocenione.

 

BIEŻĄCA KSIĘGOWOŚĆ

 

ETAPY REALIZACJI USŁUGI
Analiza wstępna
Ogólna analiza sposobu działania oraz indywidualnej sytuacji Klienta
Wstępna identyfikacja ryzyk
Wskazanie newralgicznych obszarów współpracy
Implementacja
Wybór najkorzystniejszego modelu współpracy
Przekazanie dokumentacji księgowej
Wdrożenie do systemu księgowego
Bieżąca współpraca
Kontrola formalno – rachunkowa dokumentów; kwalifikacja rachunkowa i podatkowa
Weryfikacja zapisów w księgach
Optymalizacja procesów finansowo – księgowych

ZAKRES USŁUG

 • Organizacja działu finansowo – księgowego
 • Organizacja działu księgowego
 • Organizacja obiegu dokumentacji księgowej
 • Wprowadzenie systemu księgowości zarządczej i kontroli finansowej
 • Wdrożenie optymalnego systemu księgowego
 • Prowadzenie bieżącej księgowości
 • Kontrola formalno – rachunkowa dokumentów
 • Kwalifikacja i ujęcie dokumentów w systemie księgowym zgodnie z prawem podatkowym i rachunkowym
 • Miesięczne raportowanie
 • Reprezentacja przed organami podatkowymi
 • Sporządzanie okresowych sprawozdań finansowych

 

OBSŁUGA GRUP KAPITAŁOWYCH

Nasze podejście oparte jest na współpracy z Klientem na każdym etapie życia projektu, co znajduje odzwierciedlenie w zakresie świadczonych przez nas usług.

Jesteśmy przygotowani na zmiany organizacyjne rachunkowości wynikające z rozwoju grup kapitałowych i zapewniamy sporządzanie skonsolidowanych sprawozdań finansowych.

ETAPY REALIZACJI USŁUGI

Analiza wstępna
Określenie charakteru podporządkowania jednostek tworzących Grupę
Określenie przeznaczenia nabytej jednostki
Wybór odpowiednich metod konsolidacji
Sporządzenie SF spółek tworzących Grupę
Ujednolicenie zasad rachunkowości w Grupie
Sporządzenie SF jednostki dominującej i jednostek podporządkowanych
Ujęcie i wycena wszystkich pozycji aktywów netto jednostek w wartości godziwej
Ustalenie wartości firmy
Określenie powiązań w Grupie
Zebranie pełnej dokumentacji konsolidacyjnej
Inwentaryzacja rozrachunków między jednostkami powiązanymi
Określenie wszelkich powiązań finansowych i handlowych, w celu ich wyłączenia w drodze eliminacji wzajemnych
Skonsolidowanie Sprawozdań Finansowych
Zestawienie danych finansowych w arkuszach konsolidacyjnych
Sporządzenie sprawozdania skonsolidowanego, w tym informacji dodatkowej
Współpraca z biegłym rewidentem przy audycie skonsolidowanego SF

ZAKRES USŁUG

 • Organizacja procesu przejścia na MSR/MSSF
 • Analiza systemu informacyjnego jednostki
 • Przygotowanie polityki rachunkowości zgodnej z MSR/MSSF i układu sprawozdania finansowego
 • Przeliczenia i wstępne sporządzenie sprawozdania finansowego, integracja zmian
 • Sporządzanie skonsolidowanych sprawozdań finansowych
 • Określenie charakteru podporządkowania jednostek
 • Analiza wszystkich powiązań w Grupie w celu ich wyłączenia
 • Sporządzenie dokumentacji konsolidacyjnej
 • Organizacja sprawozdawczości jednostek podporządkowanych
 • Rozwiązanie problemów związanych z wyceną i prezentacją danych
 • Przeszacowanie poszczególnych pozycji sprawozdania finansowego, zestawienie i analiza korekt
 • Sporządzenie podstawowych sprawozdań porównawczych
 • Prowadzenie ksiąg rachunkowych
 • Bieżące prowadzenie ksiąg rachunkowych zgodnie z MSR/MSSF
 • Przygotowywanie okresowych sprawozdań finansowych
 • Przygotowywania raportów zgodnie z indywidualną specyfikacją Klienta

 

DORADZTWO

Świadczone przez nas usługi doradztwa to konkretne, indywidualne rozwiązania, które poprawiają ogólny stan funkcjonowania przedsiębiorstwa.

ETAPY REALIZACJI USŁUGI
Analiza wstępna
Ogólna analiza sposobu działania oraz indywidualnej sytuacji Klienta
Przekazanie informacji istotnych do realizacji projektu
Wstępna identyfikacja ryzyk
Rekomendacje
Ocena stanu rzeczy oraz oszacowanie możliwości najlepszych rozwiązań
Wskazanie priorytetów realizacji
Określenie propozycji rozwiązań w poszczególnych obszarach
Implementacja
Przedstawienie sposobu i harmonogramu wdrożenia wybranego rozwiązania
Raport z realizacji projektu
Kontrola wykonania zadań

ZAKRES USŁUG

 • Wsparcie dla działu księgowego (pogotowie księgowe)
 • Doradztwo i pomoc w kompleksowych aspektach księgowych
 • Przeprowadzanie audytu wewnętrznego
 • Opracowanie, modyfikacje i wdrożenie polityki rachunkowości
 • Dostosowanie istniejących rozwiązań do wymogów prawa
 • Ocena zaistniałych zdarzeń gospodarczych pod względem podatkowym i ich wpływ na wynik finansowy
 • Opracowywanie koncepcji optymalizacji podatkowej (w ramach spółki, grupy spółek)

 

NADZÓR KSIĘGOWY

Nadzór księgowy proponujemy jako alternatywę dla prowadzenia ksiąg rachunkowych obejmujący comiesięczny przegląd ksiąg na miejscu u Klienta, w ramach którego dokonujemy weryfikacji księgowań z dokumentami źródłowymi oraz rozliczeń podatkowych. Istotą tego procesu jest współpraca z Klientem przy prowadzeniu ksiąg rachunkowych w indywidualnie określonym zakresie, w zależności od potrzeb.

ETAPY REALIZACJI USŁUGI
Analiza wstępna
Ogólna analiza sposobu działania oraz indywidualnej sytuacji Klienta
Wstępna identyfikacja ryzyk
Wskazanie newralgicznych obszarów współpracy
Implementacja
Wybór najkorzystniejszego modelu współpracy
Weryfikacja dokumentacji księgowej
Wdrożenie odpowiedniego systemu rachunkowości
Bieżąca współpraca
Weryfikacja zapisów w księgach
Wsparcie przy bieżącej realizacji zadań podatnika
Optymalizacja procesów finansowo – księgowych

ZAKRES USŁUG

 • Kontrola formalno – rachunkowa dokumentów
 • Weryfikacja poprawności ujęcia dokumentów w systemie księgowym zgodnie z prawem podatkowym i rachunkowym
 • Weryfikacja lub sporządzenie miesięcznych deklaracji podatkowych
 • Miesięczne raportowanie
 • Systematyczne bądź okresowe przeglądy
 • Weryfikacja bądź sporządzenie sprawozdania finansowego
 • Reprezentacja przed organami podatkowymi

 

RAPORTOWANIE I ANALIZY

Podstawą sukcesu raportowania jest jego jasno ustalona koncepcja i struktura. Faza identyfikacji determinuje wydajność całego raportu.

Aktywnie dostosowując się do wymagań Klientów oraz aktualnych uwarunkowań rynkowych, stworzyliśmy zautomatyzowany model finansowy wraz z modułem wyceny, który generuje prognozy finansowe przedsiębiorstw dostarczając zestaw informacji w zakresie rachunkowości zarządczej oraz budżetowania, jako danych niezbędnych do realizacji prognoz, a tym samym pośrednio wdrażania strategii rozwoju przedsiębiorstwa Klienta.

ETAPY REALIZACJI USŁUGI

Analiza wstępna
Określenie potrzeb informacyjnych oraz wynikających z nich zadań do wykonania
Ogólna analiza sposobu działania oraz indywidualnej sytuacji Klienta
Zapoznanie się z rozwiązaniami w zakresie dostarczania danych
Organizacja systemu informacyjnego
Wypracowanie możliwych rozwiązań
Rekomendacja najkorzystniejszego rozwiązania
Opracowanie układu raportu i ustalenie zakresu informacyjnego
Określenie powiązań w Grupie
Wdrożenie rozwiązań organizacyjnych
Kontrola wykonania zadań
Prezentacja i wspólne omówienie wyników

ZAKRES USŁUG

 • Raporty finansowe i zarządcze
 • Przygotowanie rachunku zysków i strat oraz bilansu za dany okres rozliczeniowy
 • Opracowanie otwartych (nierozliczonych) pozycji zobowiązań i należności z uwzględnieniem przedziałów wiekowych
 • Budżetowanie przychodów i kosztów oraz pozycji bilansowych
 • Raporty zgodne z indywidualną specyfikacją Klienta
 • Analizy finansowe
 • Biznes plan
 • Prognozy finansowe (bilansu, rachunku zysków i strat, przepływów pieniężnych)
 • Przygotowanie zestawień wskaźnikowych w ramach analizy finansowej charakteryzujących efektywność danego kryterium podziału przychodów i kosztów (np. oddziały, zakłady, przedstawiciele, produkty)

 

KADRY I PŁACE

Proponowane przez nas rozwiązania w zakresie specjalizacji Kadry i Płace pomagają Klientom w szybkim oraz skutecznym osiągnięciu zamierzonego celu biznesowego. Obsługa kadrowo- płacowa jest na tyle elastyczna, iż umożliwia nam prowadzenie kadr i płac lub tylko jednego z tych elementów, pozostawiając drugi w firmie Klienta. Przestrzegamy wysokich standardów poufności w zakresie przekazywanych nam danych.

ETAPY REALIZACJI USŁUGI

Analiza wstępna
Ogólna analiza sposobu działania oraz indywidualnej sytuacji Klienta
Wstępna identyfikacja ryzyk
Wskazanie newralgicznych obszarów współpracy
Implementacja
Wybór najkorzystniejszego modelu współpracy
Przekazanie dokumentacji kadrowo-płacowej
Wdrożenie do systemu kadrowo-płacowego
Bieżąca współpraca
Sporządzenie pełnej dokumentacji – opracowanie konkretnych rozwiązań
Bieżąca obsługa w systemie kadrowo-płacowym
Konsultacje w zakresie bieżących spraw kadrowo-płacowych

ZAKRES USŁUG

 • Naliczanie wynagrodzeń zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz zasadami regulaminu wynagradzania obowiązującego u danego Klienta
 • Pełna obsługa umów o pracę oraz umów cywilno-prawnych (umów zlecenia, umów o dzieło, kontraktów menedżerskich)
 • Sporządzanie miesięcznych informacji o pobranych zaliczkach na podatek dochodowy
 • Przygotowanie i przekazywanie do ZUS deklaracji ZUS DRA wraz z raportami imiennymi
 • Wystawianie zaświadczeń o zatrudnianiu i wynagrodzeniu
 • Sprawozdawczość GUS w zakresie wynagrodzeń
 • Rejestracja w ZUS pracowników Klienta
 • Sporządzanie deklaracji rocznych
 • Sporządzanie raportów dotyczących kosztów wynagrodzeń poszczególnych oddziałów
 • Konsultacje w zakresie bieżących spraw kadrowo-płacowych
 • Sporządzanie dla pracowników rocznych informacji o dochodach lub rocznych rozliczeń podatku