BOOMERANG S.A.

Doradztwo w procesie połączenia metodą nabycia:

  • zinwentaryzowanie (zidentyfikowanie) i ustalenie wartości godziwej aktywów i pasywów spółki przejmowanej,
  • dokonanie stosownych wyłączeń i korekt,
  • ustalenie ceny przejęcia,
  • obliczenie różnicy pomiędzy wartością godziwą przejętych aktywów i zobowiązań a ceną przejęcia w celu ustalenia dodatniej lub ujemnej wartości firmy,
  • dodanie wartości godziwej aktywów i zobowiązań spółki przejmowanej do odpowiednich pozycji bilansowych spółki przejmującej,
  • rozliczenie dodatniej lub ujemnej wartości firmy,
  • sporządzenie skonsolidowanego bilansu oraz rachunku zysków i strat.